1 2 3 4 5 6 7 8 9

Kur'an Nedir?

Kur'an-ı Kerîm, Allah'ın insanlara indirdiği son Mukaddes Kitaptır. Kur'an, son Peygamber Hz. Muhammed'e (SAV) Cebrail (as) tarafından vahiy yoluyla indirilmiş ve ondan tevatür yoluyla nakl edilerek günümüze kadar gelmiştir. Kur'an-ı Kerîm ferde ve cem'iyete, bütün insan sınıflarına, bütün memleketlerde ve bütün devirlerde insan hayatının bütününe, maddî- manevî bir hidayet rehberidir. Hükümet başkanından, kumandandan sade vatandaşa ve sokaktaki adama kadar herkes, orada kendisiyle alâkalı olanı bulur. Dünyevî ve uhrevî huzur ve saadeti için gerekli bilgi ve dersleri ondan alır.

O, hak ile bâtılı ayırt eden bir söz, Allah'ın sımsıkı sarılınması lâzım gelen sağlam ipidir, Allah Teâlâ O'nu dertler için deva, kalplerin pasını silmek için cila, ders almak isteyenler için öğüt, hak dâva için hidâyet rehberi, âbidler için feyz kaynağı kılmıştır. Kalplerin hayırlısı O'nu hıfzeden, dillerin hayırlısı O'nu okuyan, evlerin hayırlısı O'na mekân olandır. O, Allah'ın inzal buyurduğu ki-tabların en büyüğü, benzeri bulunmayan bir nûr; nefslerin şifâ, kalplerin inşirah bulduğu açık bir burhandır.

O'nun belagatından daha fasih, fesahatından daha üstün, ifadesinden daha sığ, tilâvetinden daha tatlı bir kitab yoktur. O'na tutunan doğru yolu bulmuş, Ondan sapan da Allah'ın bâb-ı lûtfundan kovulmuştur. Kur'an bütün kitaplardan üstündür ve onun mücizeliği ebedîdir. Tevrat, Zebur, İncil kitapları ile kıyas edilemeyecek derecede üstünlüğü ve ebedîliği vardır. Kur'an insanın istiklâl ve hürriyet içinde yaşamasını te'min etmiş ve insanlara adalet üzerine yürümelerini emretmiştir. Kur'an, âyetleri değiştirilmeden muhafaza edilen tek mukaddes bir kitaptır. Kur'an, Hz. Mûhammed (s.a.v) Efendimize verilen sonsuz bir mucizedir.

Kur'an-ı Kerim diğer semavî kitaplar gibi, yalnız bir zümreyi değil, bütün insanlığı alâkadar etmektedir. Kur'an-ı Kerim bütün ilimleri kapsamış, kuru yaş ne varsa hepsinden bahsetmiştir. Hz. Adem'le başlayan din, Kur'an'la tamamlanmıştır. Nasıl gelmişse, öylece sadeliğini korumuş ve kıyamete kadarda koruyacağı hakkında Cenab-ı Hak tarafından te'minat verilmiştir. Kur'an, Allah'a kulluktan başka, diğer her türlü esaret ve kulluğu reddeder. Bu gaye ile insanlar arasında bayrak açar, onları felaha sevkeder. Kişi veya cemiyeti Allah'ın emrettiği yola sevkeder. Kur'an hepimizin dayanacağı ve öğütlerinden faydalanacağı ilâhi bir kitaptır. Buna hürmet Allah'a hürmettir.

Kur'an, dünyada bizim şifa depomuz, âhirette de şefaat kaynağımızdır. Bundan şifalanmayan ve buna inanmıyan kıyamette bunun hasretini ve pişmanlığını çekecektir. Kur'an ruhumuzun ve gönlümüzün cilâsıdır. O halde onun kıymetini idrak edelim. Göz kapaklarımız kapanmadan, sayılı nefeslerimiz tükenmeden, toprak bizi çağırmadan, Hz. Azrail (a.s.) "Vakit geldi haydi gidiyoruz" demeden onu okuyalım anlayalım, okumasını bilmiyorsak öğrenelim, okuduklarımızla amel edelim. Çocuklarımıza onu öğretelim ve sevdirelim. İşimizi, hayatımızı ve yaşantımızı O'nun emirlerine uygun olarak tanzim edelim. Edelim ki, O yüce Allah'ın kelamı Kur'an-ı Kerîm, Dünyada bize yoldaş, kabirde arkadaş, Kıyamet günü şefaatçi, sırat köprüsünde nur, Cennet'te Refik ve Cehennem ateşinden koruyucu bir örtü ve engel olsun.